Roland Feichtdyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce

WPROWADZENIE I PERSPEKTYWY

Polską i niemiecką socjaldemokrację od wielu lat łączą specjalne relacje. Niemieccy socjaldemokraci byli najważniejszymi przewodnikami Polski na drodze do Unii Europejskiej. Polskie Przedstawicielstwo Fundacji im. Friedricha Eberta od 25 lat dba o to, aby była to Europa demokratyczna i socjalna. Wspiera środowiska intelektualne pragnące budować właśnie taką Europę.

Przez 25 lat polskie Przedstawicielstwo Fundacji im. F. Eberta animuje w naszym państwie intelektualną debatę na najwyższym poziomie. Wspiera badania naukowe dotyczące partycypacji pracowniczej, roli związków zawodowych, wykluczenia społecznego. Dzięki staraniom Fundacji problemy te są stale obecne w polskiej debacie publicznej.

Dorobek polskiego Przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta to także wiele cennych publikacji. Wśród nich kluczowe miejsce zajmują biografia i wspomnienia wielkiego socjaldemokraty Willy’ego Brandta. Jego życie i dokonania polityczne do dzisiaj stanowią inspirację dla polityków, którym bliska jest wizja pojednania między narodami Europy ponad historycznymi podziałami.

Leszek Millerprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

28.01.2015, konferencja „Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu”, Kraków i Auschwitz | Od lewej: Dietmar Nietan, Randi Weingarten, Avraham Rocheli, Andrzej Kacorzyk, Roland Feicht

Alexander Kallweitdyrektor referatu Dialog Międzynarodowy, Fundacja im. Friedricha Eberta

SŁOWO WSTĘPNE

Z działalnością Fundacji im. Friedricha Eberta zetknąłem się po raz pierwszy ponad 40 lat temu. Potem były seminaria, konferencje i grupy robocze w Warszawie, Bonn, Berlinie…

Podtrzymywałem też bliskie kontakty i współpracę z Fundacją po tym, kiedy objąłem stanowisko dyrektora Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie. Przyjąłem wówczas zaproszenie do udziału w pracach Jury, które przyznawało nagrody osobom zasłużonym w promowaniu praw człowieka. Cieszę się, że pozostali członkowie Kapituły przychylili się do mojej propozycji, by laureatką dorocznej nagrody została Pani Profesor Ewa Łętowska. Wspominam o tym, ponieważ w Polsce Fundacja Eberta ceniona jest głównie za wkład w proces pojednania Polaków z Niemcami. Mniej znana jest aktywność Fundacji w promowaniu ideałów społeczeństwa obywatelskiego oraz uniwersalnych wartości demokracji, tolerancji i poszanowania godności jednostek oraz międzyludzkiej solidarności. Jej działalność przywraca rangę i znaczenie moralności w polityce.

Dla mnie Fundacja im. Friedricha Eberta, podobnie jak dla milionów ludzi w Polsce i na całym świecie, jest uosobieniem dobrej twarzy nowych Niemiec i Niemców przyjaznych i otwartych na świat i na ludzi.

Prof. Adam Daniel Rotfeldbyły minister spraw zagranicznych

Aleksander Kwaśniewskibyły prezydent RP

Do Rolanda Feichta
Dyrektora Biura Fundacji
im. Friedricha Eberta w Warszawie

Fundacja im. Friedricha Eberta jest dla naszego Centrum nie tylko strategicznym partnerem, ale także wzorem do naśladowania. Przez ostatnie 25 lat warszawskie biuro FES nieprzerwanie promowało w Polsce socjaldemokratyczne wartości, takie jak równość, wolność i sprawiedliwość. Centrum im. Ignacego Daszyńskiego miało i ma w Waszym biurze istotnego ideowego sojusznika w promowaniu progresywnej wizji Polski i Europy. Wierzymy, że w kolejnych latach nasze organizacje dalej będą wspólnie krzewić credo Friedricha Eberta zawierające się w wezwaniu „Demokracja potrzebuje demokratów”.

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Dietmar Nietanposeł Niemieckiego Bundestagu, przewodniczący Towarzystw Polsko-Niemieckich

Fundacja im. Friedricha Eberta nie była w Polsce zupełnie nieznana, kiedy przed 25 laty otworzyła swoje biuro w Warszawie. Już w latach 80. nawiązywała kontakty i przyznawała stypendia. Jeśli w 1989 roku Polska miała to szczęście, że byli w niej ludzie zdolni i przygotowani do wzięcia odpowiedzialności za wolny już kraj, to przyczyną było również to, że w praktyce doświadczyli i nauczyli się demokracji i gospodarki rynkowej w krajach zachodnich – często właśnie w Niemczech.

Od ćwierć wieku Fundacja im. Friedricha Eberta jako jedna z niemieckich fundacji politycznych jest elementem politycznej kultury Polski. Ma ważny udział w często chwalonym sukcesie stosunków polsko-niemieckich. Jest to dla Fundacji powód do radości i dumy. A zarazem powód do wdzięczności dla wszystkich, którym leżą na sercu dobre relacje polsko-niemieckie.

Dla fundacji zbliżonej do SPD Polska z pewnością nie była i nie jest krajem łatwym. W latach 80., które wywarły przemożny wpływ na nową polską elitę, wielu Polaków zraziło się do niemieckiej socjaldemokracji. Ówczesny spór o politykę odprężenia ma swoje konsekwencje do dzisiaj i przekłada się po części także na dyskusję o Rosji. Takie różnice zdań łatwo mogą zrodzić nieufność. Można temu zapobiec tylko dzięki zrozumieniu, skąd te różnice się brały lub biorą. To zadanie Fundacja realizowała w Polsce w minionych 25 latach z wielkim powodzeniem. Zaowocowało to zaufaniem. Zaufanie trzeba pielęgnować. Fundacja potrafi to bardzo dobrze. Dlatego: zostańcie z nami!

Janusz Reiterbyły ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie